India's largest platform for AI & Analytics leaders, professionals & aspirants

Sign in

India's largest platform for AI & Analytics leaders, professionals & aspirants

3AI Pinnacle Spectre 2020 brought to you by

3AI – India’s largest platform for AI & Analytics aspirants and professionals

Saturday, August 29th 2020 | 4:30pm – 7:30pm IST

Pankaj Rai

Sundara Ramalingam N

Prithvijit Roy

Tathagat Varma

Mahesh Calavai

Bhaskar Roy

Dipayan Chakraborty

Aparana Gupta

Amar Saxena

Saraswathi Ramachandra

Sowjanya Shetty

Sameer Dhanrajani

Matangi Sri

Rajneesh Pathak

Kapil Gandhi

Saurabh Agrawal

Nandakumar Ramaiah

NK